جناب آقای مهندس مهدي ديبا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40127

تاریخ ورود به سازمان : 12/5/1382
 


شماره پروانه: 40127
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/10
تاریخ پایان اعتبار: 1398/3/10
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2