جناب آقای مهندس حميد طلائي اردکاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40126

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382