سرکار خانم مهندس نازنين علي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40122

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382