جناب آقای مهندس مجيد ستاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40120

تاریخ ورود به سازمان : 21/10/1382