جناب آقای مهندس فرهاد ربيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40118

تاریخ ورود به سازمان : 17/6/1382