سرکار خانم مهندس شهزاد شرافت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40117

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40117
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/8/25
تاریخ پایان اعتبار: 1399/8/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2