جناب آقای مهندس محمدتقي ذوالفقاري عاشق آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40116

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382