جناب آقای مهندس شهرام احمدي بروجني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40112

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382