جناب آقای مهندس عبدالرضا صبوحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40108

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40108
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/30
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3