جناب آقای مهندس شهرام آذرپي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40107

تاریخ ورود به سازمان : 29/2/1383
 


شماره پروانه: 40107
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/19
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3