جناب آقای مهندس همايون صفائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40106

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382
 


شماره پروانه: 40106
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/10
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2