جناب آقای مهندس اکبر قاضي فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40105

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382
 


شماره پروانه: 40105
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/8/1
تاریخ پایان اعتبار: 1399/8/1
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1