سرکار خانم مهندس شهره شيراني بيدآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40104

تاریخ ورود به سازمان : 30/9/1382