جناب آقای مهندس حميدرضا خشنود

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40101

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382