جناب آقای مهندس نادر افشار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40099

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382