جناب آقای مهندس محمد شاميرزائي جشوقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40091

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40091
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/4/27
تاریخ پایان اعتبار: 1397/4/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2