جناب آقای مهندس حميد خلفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40090

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382