جناب آقای مهندس سيد عليرضا احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40089

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382