جناب آقای مهندس فضل ا... شيريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40085

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382