جناب آقای مهندس علي گيوه چي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40084

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382