جناب آقای مهندس محمد جعفر امام جمعه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40075

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40075
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/4
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3