جناب آقای مهندس مسعود هاشمي هفداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40074

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382