سرکار خانم مهندس فاطمه سهيل اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40071

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40071
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/3
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3