جناب آقای مهندس مهدي مهرابي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40070

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382