جناب آقای مهندس عسگر احساني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40067

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40067
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1