جناب آقای مهندس اميرحسين آزادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40062

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382