جناب آقای مهندس مهرداد قائمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40060

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382