جناب آقای مهندس منصور عمادي انداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40059

تاریخ ورود به سازمان : 28/10/1382