سرکار خانم مهندس شيرين فصيحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40058

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382