جناب آقای مهندس امين جابري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40049

تاریخ ورود به سازمان : 26/6/1382