جناب آقای مهندس فرشاد اسامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40046

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40046
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/17
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/17
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2