جناب آقای مهندس احمدرضا شجاعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40044

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40044
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/23
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2