جناب آقای مهندس فرهنگ عميدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40043

تاریخ ورود به سازمان : 27/6/1382