جناب آقای مهندس سيد محمد هاديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40040

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1382
 


شماره پروانه: 40040
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/11/14
تاریخ پایان اعتبار: 1393/11/14
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1