سرکار خانم مهندس زهرا جعفري دليگاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40038

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382