جناب آقای مهندس امير حسين دهقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40035

تاریخ ورود به سازمان : 30/2/1382
 


شماره پروانه: 40035
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/19
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/19
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2