جناب آقای مهندس شهاب يزدانيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40034

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1382
 


شماره پروانه: 40034
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/27
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2