سرکار خانم مهندس رقيه پورحسيني خانه مهر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40033

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 190545
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/6/27
تاریخ پایان اعتبار: 1396/6/27
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2