سرکار خانم مهندس صفورا عموسلطاني فروشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40030

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان چهار راه پیروزی - سازمان نظام مهندسی معدن اتسان اصفهان
کد پستی
 
تلفن : 2646766-2659427
 
ايميل : safoora57@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40030
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/8/22
تاریخ پایان اعتبار: 1399/8/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2