جناب آقای مهندس رضا قلي چلواري ورزنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40028

تاریخ ورود به سازمان : 2/6/1382
 


شماره پروانه: 40028
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/10/25
تاریخ پایان اعتبار: 1396/10/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2