جناب آقای مهندس سعيد عابدي کوپائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40026

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40026
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1395/11/6
رسته 1: استخراج