جناب آقای مهندس مرتضي ميرزائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40017

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382