جناب آقای مهندس داريوش خورسندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40016

تاریخ ورود به سازمان : 1/5/1382
 


شماره پروانه: 40016
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/16
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/16
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: