جناب آقای مهندس مهدي يزدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40005

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40005
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/12/15
تاریخ پایان اعتبار: 1395/12/15
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1