جناب آقای مهندس رضا ميرقادري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40003

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40003
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/12/11
تاریخ پایان اعتبار: 1393/12/11
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1