جناب آقای مهندس محمد سرجوقيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40002

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40002
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/12/4
تاریخ پایان اعتبار: 1393/12/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1