جناب آقای مهندس عباس دلالي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40001

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40001
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: